Instruktor obsluh motorových vozíků

Držitel certifikátu IOMV provádí základní (rozšiřující) školení a praktické zaučení řidičů motorových vozíků (OMV) podle platné osnovy. Ve spolupráci se ZKOMV připravuje podklady ke zkouškám a pro vydání průkazů OMV. Provádí také opakovaná školení a přezkušování ŘMV bez účasti ZKOMV.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát IOMV:

 • ukončené maturitou a to úplné střední odborné vzdělání technického směru nebo úplné střední vzdělání a vyučení ve strojním nebo elektro oboru, nebo úplné střední vzdělání a pět let praxe v oboru (výjimky ze vzdělání jsou v kompetenci ředitele CEO)
 • platný průkaz řidiče MV a minimálně tři roky praxe v řízení MV skupin, na které bude provádět výuku
 • platný řidičský průkaz minimálně skupiny B nebo T
 • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 02) - ZDE


Zkušební komisař obsluh motorových vozíků

Držitel certifikátu ZKOMV provádí přezkoušení řidičů motorových vozíků (OMV) na základě podkladů dodaných IOMV a vydává průkazy OMV na tiskopisu vydaném a evidovaném CEO.
Certifikát ZKOMV jej opravňuje i k provádění činností IOMV.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát ZKOMV:

 • ukončené maturitou a to úplné střední odborné vzdělání technického směru nebo úplné střední vzdělání a vyučení ve strojním nebo elektro oboru, nebo úplné střední vzdělání a osm let praxe v oboru MV
 • oprávnění IOMV v plném rozsahu a tříletá praxe IOMV
 • dostatečné technické znalosti o motorových manipulačních vozících, schopnosti vést výuku a odpovídající evidenci
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 03) - ZDE


Kontrolní technik motorových vozíků

Držitel certifikátu KTMV provádí technické kontroly MV podle metodických pokynů CEO. O výsledcích vystavuje protokoly, vozík označí předepsaným samolepicím štítkem.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát KTMV:

 • ukončené úplné střední odborné vzdělání technického směru ukončené maturitou nebo vysokoškolské vzdělání technického směru poznámka: předepsané technické vzdělání je možno po posouzení minimálně sedmileté požadované praxe v oboru MV ředitelem CEO prominout
 • platný průkaz řidiče MV skupin, které bude kontrolovat
 • znalost odpovídajících předpisů v potřebném rozsahu
 • pětiletá praxe v opravách nebo projekci MV, které bude kontrolovat
 • nezávislost na servisu a provozovateli kontrolovaných MV
 • prokázání dostatečných technických znalostí o MV, schopnost používat kontrolní přístrojové vybavení
 • absolvování přípravného školení pro výkon této funkce dle platné osnovy CEO vč. praktického výcviku zakončeného zkouškou praktických dovedností – možno absolvovat u ČSMM-L, nebo jiného kvalifikovaného subjektu – nabídka viz Přípravná školení k certifikaci.

Certifikační schéma – (CS MV – 04) - ZDE


Odborný technik zdvihacích zařízení

Držitel certifikátu OTZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky ZZ podle platných technických norem, návodů a technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. O výsledcích vystavuje příslušné protokoly.
 
Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát OTZZ:

 • požadavky na vzdělání a praxi dokládá žadatel,
 • úplné střední odborné vzdělání, nebo vysokoškolské technického směru - obor strojní, nebo elektrotechnický,
 • pětiletá praxe v oboru ZZ (praxi je nutno prokazatelně doložit),
 • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
 • elektrotechnická kvalifikace podle § 4 NV č. 194/2022 Sb. (osoba poučená),
 • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle NV č. 193/2022 Sb. musí mít žadatel platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ,
 • přípravné školení pro výkon funkce OTZZ podle osnovy CEO.
Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a délky praxe vždy posoudí ředitel CEO

 

Certifikační schéma – (CS ZZ – 02) - ZDE

 

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ :

a) Zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 Kg (kladkostroje, kočky apod.)
b) Jeřáby o nosnosti nad 5000 Kg.
c) Pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m.
d) Stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby.

f) Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy

 

2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ :

a) Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
b) Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
c) Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
d) Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
e) Pohyblivé pracovní plošiny.
f) Stavební výtahy a vrátky.
g) Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
h) Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
i) Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
j) Zvedáky vozidel.
k) Zařízení pro manipulaci s kontejnery.

m) Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.


Technik – znalec zdvihacích zařízení

Držitel certifikátu TZZZ provádí prohlídky, inspekce, revize, revizní a odborné zkoušky a zvláštní posouzení ZZ podle platných technických norem, technických podmínek výrobců kontrolovaných ZZ a v souladu se systémem bezpečné práce zdvihacích zařízení provozovatele. Provádí komplexní posouzení všech provozních vlivů v provozu zdvihacích zařízení dle obecných zásad, výpočtových metod a platných předpisů. O výsledcích této činnosti vystavuje protokoly.

Požadavky na kvalifikaci žadatele o certifikát TZZZ:
 
 • ukončené vysokoškolské vzdělání – obor strojní nebo elektrotechnický (možnost výjimečného prominutí předepsaného vzdělání),
 • certifikát OTZZ a doložení deseti let odborné praxe činnosti jako OTZZ nebo RTZZ,
 • zdravotní způsobilost (práce ve výškách),
 • elektrotechnická kvalifikace – minimálně podle § 4 NV č. 194/2022 Sb. (osoba poučená),
 • platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ,
 • dostatečné technické znalosti o ZZ, znalost zásad statiky v potřebném rozsahu, znalost odpovídajících předpisů, používání metodiky technických inspekcí a kontrol, používání kontrolních přístrojů a vybavení,
 • pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních podle NV č. 193/2022 Sb. platné osvědčení RTZZ v rozsahu odpovídajícím požadované certifikaci pro činnost na vyhrazených ZZ,
 • přípravné školení pro výkon funkce TZZZ podle osnovy CEO.
Poznámka: výjimku z podmínky dosaženého stupně vzdělání a praxe vždy posoudí ředitel CEO

Certifikační schéma – (CS ZZ – 03) - ZDE

 

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

 

1. VYHRAZENÁ ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ:

 1. Jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti od 1 000 kg a s ručním pohonem o nosnosti od 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene.
 2. Pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny i stožárové šplhací pracovní plošiny.
 3. Stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu,
 4. Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny. 

 
2. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ:

 1. Zdvihadla a pojízdná zdvihadla, včetně nosných konstrukcí.
 2. Jeřáby, včetně nosných konstrukcí.
 3. Prostředky pro vázání či manipulaci s břemeny, používané u zdvihacích zařízení, popřípadě dalších konstrukčně uzpůsobených strojů.
 4. Mechanizmy charakteru jeřábu, nebo pojízdných systémů pro dopravu osob.
 5. Pohyblivé pracovní plošiny.
 6. Stavební výtahy a vrátky.
 7. Regálové zakladače, stohovací jeřáby a stohovače.
 8. Prohlídky ocelových konstrukcí zdvihacích zařízení podle čl. 6.2 ČSN 73 2604.
 9. Nakládací čela, pohyblivé rampy, manipulační stoly a plošiny.
 10. Zvedáky vozidel.
 11. Zařízení pro manipulaci s kontejnery.
 12. Motoricky ovládané vratové systémy a pojízdné výsuvné žebříky.
 
Poznámka: Na žádost uchazeče může být rozsah platnosti certifikátu u jednotlivých zařízení omezen.

 


Termíny zkoušek

11 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
25 září 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
09 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
23 říjen 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
06 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
20 listopad 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
04 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT
18 prosinec 2024
MV - C + R - ZK+IR+KT

Kalendář ČSMML

27 listopad 2024
Seminář MV

Vyhledávání

Příhlášení

Přihlásit se

Přihlásit se

Jméno *
Heslo *
Zapamatuj si